Kategorie

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku zmianie ulegają zasady ochrony danych osobowych. Obecnie reguluje je rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym, chcemy niniejszym przedstawiamy zasady dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, w tym zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest: twojeokapy.pl, z siedzibą w Sanoku przy ul. Stroże Małe, NIP 687-142-58-23

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Twojeokapy.pl przetwarza następujące dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu: imię i nazwisko, login, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku utrzymywania korespondencji z użytkownikiem możliwe jest również uzyskanie dodatkowych informacji, jeśli użytkownik zamieści je w wiadomości.

W przypadku osób, które złożyły zamówienie w serwisie, twojeokapy.pl przetwarza również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych lub numery rachunków bankowych, informacje o udzielonych kredytach (na potrzeby zapewnienia płatności) i zawartych umowach ubezpieczenia.

Ponadto twojeokapy.pl przetwarza dane następujące, zanonimizowane informacje:

 • Część adresu IP
 • Czas wizyty, w tym czas wizyty na konkretnych podstronach
 • Kliknięte odnośniki
 • Lokalizacja osoby użytkującej

Dane te nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnej osoby. Nie są także zestawiane z innymi danymi. Używane wyłącznie do ulepszenia wyglądu i funkcjonalności serwisu. Twojeokapy.pl korzysta z plików cookies w celu poprawienia wyglądu i działania serwisu. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb. Cookies ułatwiają korzystanie z internetu, pozwalają na szybsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Jeśli nie życzycie sobie Państwo przechowywania plików cookies na Państwa komputerach, prosimy o ich wyłączenie za pomocą ustawień przeglądarki. 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Twojeokapy.pl przetwarza dane osobowe w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

 • zawierania transakcji;
 • realizacji płatności;
 • dokonywania wysyłki lub dostawy zamówionych towarów;
 • obsługi reklamacji oraz zwrotów;
 • zapewnienia bezpieczeństwa transakcji;
 • zapewnienie najlepszej obsługi klienta.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Dane osobowe gromadzone przez twojeokapy.pl mogą być częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie będzie to jednak wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie dokonywane jest wyłącznie w celu analizowania i prognozowania preferencji oraz zainteresowań użytkowników Serwisów lub dopasowania oferty do takich preferencji.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez twojeokapy.pl?

Dane osobowe uzyskane zostały podczas rejestracji konta, w trakcie aktywności użytkownika w serwisie agdhome.pl oraz w ramach kampanii marketingowych prowadzonych przez Administratora.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu podstawą prawną przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania, są:

- prawnie uzasadniony interes administratora danych, w przypadku danych osobowych osób odwiedzających serwis, w celu dopasowania wyświetlane treści;

- niezbędność przetwarzania dla celu wykonania umowy, w przypadku danych osobowych osób zarejestrowanych w serwisie w zakresie korzystania z niego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych osób będących naszymi klientami podstawą prawną przetwarzania, są:

- zgoda (dla celów marketingowych);

- usprawiedliwiony interes administratora danych (dla celów analitycznych oraz na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń);

- niezbędność przetwarzania dla celu wykonania umowy;

- inne obowiązki wynikających z przepisów prawa (np. podatkowego lub rachunkowości).

Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych przetwarzanie trwa do momentu ustania takiego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

Czy dane osobowe udostępniane są osobom trzecim? Czy przekazywane są do państw trzecich?

 • NIE

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą. Sposób realizacji praw.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza twojeokapy.pl ma prawo:

 • dostępu do przetwarzanych danych;
 • zmiany, w tym zaktualizowana, poprawiania, sprostowania swoich danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Szczegółowy zakres uprawnień uzależniony jest od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, ich zakresu oraz - w niektórych przypadkach - sytuacji osobistej osoby, która prawa te wykonuje.

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem sklep@twojeokapy.pl Osoby których dane są przetwarzane, mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).